مارا در شبکه هاي اجتماعي دنبال کنيد
اشکايي که بعد از شکست مي ريزيم همان عرق هايي است که براي پيروزي نريخته ايم - هيتلر

متن تعدادی از آهنگ های اصغر باکردار و... - سری1

نام خواننده:
نام آهنگ:
Artist:
Music name:

به درخواست تعداد زیادی از کاربران گرامی متن تعدادی از آهنگ های زیبا رو تقدیم می کنیم با احساس

 متن آهنگ های : میزان - شونه ته خیله خالیه - غریوی - دل اشکسته - زمستان - چه خوره دله منو - په من غریویه مکه 

این شعر و  آهنگ ها از سروده های حسن مهربان معروف به آرمان  هستند و توسط هنرمند خوش صدای خراسان استاد اصغر باکردار اجرا شده اند 

  

 

متن آهنگ میزان:

وره میزانه وره
فصله چیزانه وره
دیسابرج هفته و
بلک ریزانه وره
وره که ساره وره
بی ته لی ناره وره
ساله نودوکه چویی
نودوچاره وره
کوداچوی کچکاخله
چاوله ره مه نه,بله
ته له وی فصلاکتا
وره میزانه نه له
کوتی سارکریه وره
وه دل کارکریه وره
شمالی آییشه ژی کو
یکه جارکریه وره
مله هاکاوه وره
بترکین راوه وره
وره که درده میزانه
اصه حال ناوه وره


متن آهنگ شونه ته خیلی خالیه :
ئاروه وی دل تنگیاکوه
توکه نزانی چه غمه
دلی من ته بقلشه
ازخیله که ورم که همه
کوتی دل تنگه ته بومه
بی خورم بی له کویی
ته که نزانم همااز
وه تنمه چره چویی
خوله چاوه من ناکوه
هرشوپامه تاوی سره
رندیاکوتی وی قسمتا
حال ناوویه وه توتره
بی کسیه کافربوینن
ازده ویم اوژی گنه نه
چاوه مه خین ژی ببارن
وه خادی حقه خاهنه
شونه ته خیله خالیه
هرچندته ژه بیرکره مه
ده خازی باورکی نکی
فکره ته ازپیرکره مه


متن آهنگ غریوی :
تورندقلاق وه سرمنوو
هنگی غریویه ده دوتار
ساهوراناتنه همزمان
ژه غریوان چه انتظار
ژه هرهزاره له ورا
یک هایله درده مه ننه
دیسامگردردآشنه ک
هنگی غریویه لی خنه
دیسامگردرده ک دوا
بوه ژه هنگه ته دوتار
دردآشنه همیشه بیژ
چه هاتیه وه سری بهار
ولاته مه هاکانه وو
وایورداچماهاکایه
امناغریونی یاکه
گنه وی آووخاکایه
وای له من وله حاله من
گیشته کی دره کاره من
له ورابمره م آشنه ک
ره ناوه سرمزاره من


متن آهنگ دل اشکسته :
نالی من وته دل اشکسته پره
له کاری وی خادیامامه سره
وارویاناژه دوهوفره فره
بهارچووزوستان دوره کرنی
هینه مه گل نه دایه سرمه برنی
دلخاشه تنه وووه خاشه مرنی
ام مانی وشوه نه چله یی سار
وه درده هودوعمره که گرفتار
ژه دس هستره مه بالگه نیه کار
واجوراکه وه حاله من وته کر
کی ژه همبره من وته واده مر
له دوزازندگیه قسمته بر
تومجبورمایی له چوینه گل من
له میزانه وزربوینه گل من
ازله مایین وخه جوینه گل من


متن آهنگ زوستان :
له قدری هوارزانوونی
گزگ مه دامستی غمان
تموزاوه روشه دوهو
میزانه لی خستی امان
وه خونی شوان داژی مه
چله نه هاکانایه دین
شمع منوآرام بشوت
سره شوه له کویه هین
زوستان که مه ندینه
سرله چارپنج سالان خنه ن
زوستانه دل هرچه نه
درژه زوستانه هنن
لعنت بهاتاله فصلانوو
وانه که واجوراکره ن
بی هره خیره نه وینه ن
بی هره خیره نه وینه ن


متن آهنگ چه خوره دله منو :
چه خوره دله منو
ته سره له شوه بر
خجاوه شوه یه کولی
راکتنه آرام تر
کاده کای ایشووی کلا
وه مه بحسینی منه
بله خه لی خنی چوکه
له بریه ژه مه تنه
نصپه شوه دله منو
وخت آنیه گیره ته ژی
وامیه ته گوته کوله
ژه خادی من دابواژی
فکی من له وی قسمتا
وه مکه نوکره ته مه
حتی اگربیاکه نه
ناخازه مه پی فکرکمه
وه خه ژی زانمه توکس
شونه وی ناگره هما
پی فکرمکه دله منو
بله ژه بیرکم وی غما


متن آهنگ په من غریویه مکه :
په من غریویه مکه
زانمه دل تنگه منی
ژه من وه ده شیری هما
تویه خه یی بره ننی
موی ته ژه بیرکره مه
ازیه توژه بیرکی ننم
له سروی گپاحاضرم
دست له قرآنه خنم
غمه خه ژه من وه مشیر
ژه من که همدرده ته مه
ازپی وه غصه ته نوه م
گره خه وه هرده کمه
مکه سراشکنیامن
هستره من ورمخنه
هرکی ژی نزانوه تو
زانی که درده من چنه
من نالی چاوه خه وه ته
ایمانه خه هه وو
حیف ژه وی تموزامه که
میزانه خه هه وو
آدم که �

 

 

دیسانه دارا تیشه ، فرهاد سنگ تراشم

له سر چییِه بیستون ، سا عشق ته تلاشم

کَوِر گوچکِنه چییان ، له من هاتنه زمان

وا چه شور و چه عشقَه له دلی ته فرهاد جان

** فرهاد دل وه خینم ، له ناو چی از دمینم

کَوران دَپِشرینم ، تا شیرینه بوینم

وا عشقا جان شَواته ، نزانِن چه دکشینم

آخر غریو دَمِرم ، ورن هون من هلینن **

 

عشق آرک وَه تینَه ، خانه خَراوی تینَه

عشق دردَک شیرینَه ، شونا وی دلی خینَه

گودا گِرن لو خَلکا ، بوینِن چه دَویژِم

لیلی و مجنون پِرِن ، وَرِن هون وان ماویژِن

جایلانا بیدل مَکِن ، وَه خوشه وان مَکوژن

دلی وان هون مَشکِنن ، برا هستر نَریژن

** فرهاد دل وه خینم ، له ناو چی از دمینم

کَوران دَپِشرینم ، تا شیرینه بوینم

وا عشقا جان شَواته ، نزانِن چه دکشینم

آخر غریو دَمِرم ، ورن هون من هلینن **

پخش ژه رسانه هنگه کرمانجی

 

متن آهنگ هرای ارمان :

لَه من باری برف چیان برف چیان 2

تَوا نوو سارو سَرمو وا رَشییان 2

چار دوره مَه غم و درد و کولِو ژانوون 2

کَسک ژه حال و درد مَه نَپِرسی یان 2

هرای ارمان هرای ارمان هرای ارمان

هرای هرای هرای ارمان

پیلِه مَه خم بو لَه باره درد و غمان 2

 

هَنی رش نَوونی گره چما هابوو 2

هر در غمه بو دچاره یاخه مَه بوو 2

وَه خزانی ام شَوتینی له ناو غصان 2

ژه هر هزار غنچه مَه گُلَک وَه نبوون 2

 هرای ارمان هرای ارمان هرای ارمان

هرای هرای هرای ارمان

پیلِه مَه خم بو لَه باره درد و غمان 2

 

متن آهنگ دیسا ایشو :

دیسا ایشَو تَنِه مامَه

ژَه بی خَوِه بومَه سَرسامَه

دیسا ایشَو چاو لَه رِه مَه

ژَه پاش دِرچَه  وی دَپِ مَه

*** بی هَدورِم ژَه تَه دورِم

تو مینا جامِه شَراوی

 از وَتَه مست و خَمورِم *

تو کینگا تِیی دلبرِ من

که لَه با من تو رونی و

یارِ خَه از تیر بوینم  ***

دل دَویژه لَه شَوه چو

شَوِه رَتو چِقَه زو چو

بی تَه نارِن شَوان لَه من

طاقت ناینَه وا دلا من

*** بی هَدورِم ژَه تَه دورِم

تو مینا جامِه شَراوی

 از وَتَه مست و خَمورِم *

تو کینگا تِیی دلبرِ من

که لَه با من تو رونی و

یارِ خَه از تیر بوینم  ***

مینا مَیتَک لَه کنج مال

بی فرمانِم من تونَه حال

زَخمِنَه دل بونَه پینَه

دل و جانِه من اِستینَه

*** بی هَدورِم ژَه تَه دورِم

تو مینا جامِه شَراوی

 از وَتَه مست و خَمورِم *

تو کینگا تِیی دلبرِ من

که لَه با من تو رونی و

یارِ خَه از تیر بوینم  ***

پخش از کانال موزیک کرمانجی

 

 

متن آهنگ شِوان * یلدا عباسی * :

گودا گِرِن گوداگِرن

دیسا دلِ من کُل کِرِن

هوالِ مِن کودا  بِرِن

هَرِن یارِه وَه گَرینِن

کَوران لَه من مَبارینِن

وَرِن حاله من بوینِن واااای...

** یارِ من زانِه از شوانِم

لَه وَر کَری یِه میانِم

سرگِزدان ازلَه چییانم

یار من زانِه از لَورا مَه

ژه چاو رَشِه خَه بِزدیامَه

عاشقِم ژیرا شیدا مَه **

ازو تَه عاشقِ بَرِه

بِخین دیسا لَه پِنجَرِه

تو جارِه خَف نَکی گَرِه

هَرِن یارِه وَه گَرینِن

کَوران لَه من مَبارینِن

وَرِن حاله من بوینِن واااای...

** یارِ من زانِه از شوانِم

لَه وَر کَری یِه میانِم

سرگِزدان ازلَه چییانم

یار من زانِه از لَورا مَه

ژه چاو رَشِه خَه بِزدیامَه

عاشقِم ژیرا شیدا مَه **

ازو تَه دارِه باغَکِه

دَشوتینی ژَه داغَکِه

بِگِر زه من تو سُراغَکِه

هَرِن یارِه وَه گَرینِن

کَوران لَه من مَبارینِن

وَرِن حاله من بوینِن واااای...

** یارِ من زانِه از شوانِم

لَه وَر کَری یِه میانِم

سرگِزدان ازلَه چییانم

یار من زانِه از لَورا مَه

ژه چاو رَشِه خَه بِزدیامَه

عاشقِم ژیرا شیدا مَه **

👇👇 پخش از کانال..::موزیک کرمانجی::..

https://telegram.me/joinchat/BThwVzupg2IDjJ7HDpd93g

 

 

متن آهنگَ شَوِنَه عاشقی :

شَوِنَه عاشقی دور و دریژِن

ورَه سر لیخِنَه دلتنگیا من

لَه ناو کوچَی وَه بیره پامَه دیسا

ژَه من دا بی خَوَر مایی تو اما

لَه ناو کوچَیی دیسا بارانَه باران

ناتا دردی تَه پر یامانَه باران

هلانی برگ و بارانی شماله

چمانِه سا مرا عشقی دلاله

چما توا ناوِه عمره خیالان

غمِنَه دلبرو درد دلالان

 

 

متن آهنگ نفس * نعمت زنبیلباف * :

نفس نفس اَگَرِم ، ژَه تَه خَوَر بِگِرِم

نفس نفس اَگَرِم ، از ژه تَه وَه ناگَرِم

نفس نفس اَمِرِم ، ژه تَه نفس بِگِرم

** وا سینگا بویَه ، بی تَه سا من قفس

سراغ دگِرِم ،  ژه تَه لَه هر نَفَس

خَوَر بی تَه چِه تالَه، آخ عازیزا من

دل بی تَه را دَکالَه ، آخ عازیزا من **

 

نفس نفس دَمِرِم ، وَه دو تَه را دَگَرِم

بی تَه نفس حرامَه ، چما بی تَه نامِرِم

هِستِرا من هِشک بونَه بی تشه چَره ببارِم

** وا سینگا بویَه ، بی تَه سا من قفس

سراغ دگِرِم ،  ژه تَه لَه هر نَفَس

خَوَر بی تَه چِه تالَه، آخ عازیزا من

دل بی تَه را دَکالَه ، آخ عازیزا من **

 

✍..:: کانال موزیک کرمانجی ::..👇👇

🔗 https://telegram.me/musickormanji

 

(آهنگ و تنظيم : سعيد شيخ روشندل / ترانه : رضا فلاح

 گيتار آكوستيك : فيروز ويسانلو

ركورد - ميكس و مسترينگ : ميلاد فرهودي - حميد رضا آداب

 ناظر ضبط : استاد ناصر فرهودي ( استوديو پاپ )

 

متن آهنگ هرای * یلدا عباسی * :

 

دردی ظالم لِی دردی ظالم

هم دَویژِم واخ هم دَنالِم

من لَوِرا مَتَرکینِن

عمرِ مِن بویَه تمامَه

مِن بَرِ خَه رو لَه چِیِ کر

مِن دَنگِه خَه لِه تَلوَه بِه کِر

مِن دادِه خَه وَه خادِه کِر

تَه دی خادِه لَه مَه چِه کِر

هَرَه مَوین ژَه هَوالان

دلِ مِن مَکَه خیالان

هَرَه لَه من تو لَنگ مَوِه

بِرا دِل مِن تَنگ نَوِه

هرااااااااااااای ...

هرااااااااااااای ...

 

پخش از کانال موزیک کرمانجی

 

 

له لو بخشی له لو بخشی له لو بخشی چه کارَه

سا چه هر کِه دَوینِم ، بی دماغو و اوسته خارَه

هوایی دلتنگی یِه دایه سَری چولو چیه مَه

دوتاره پرده پرده سا ته وو گیرین وَه پایی مَه

* چه دلگیره هوایی مَه لیخن گیرین وَه پایی مَه

غمِ دُنیه وَه شونن ، دیسا داینه حِسایی مَه *

له لو بخشی له لو بخشی له لو بخشی هوالِه

مَه رَت کِریَه غَم و دِلتنگی یان ، هیوان و سالِه

چِه بی کَس مامَه وو لَورامَه وو سَرخامَه عُمرَک

ناتا کول و برینا سر دلِ دردِ دَلالِه

* چه دلگیره هوایی مَه لیخن گیرین وَه پایی مَه

غمِ دُنیه وَه شونن ، دیسا داینه حِسایی مَه *

ژَه خینا دل دَگَرینِم دیسا کَورِنَه ایشان

جَوالان وَ جَوالان بار دَکَم دردَ تِمیشان

دَبارینِم لَه آسمین هِستِران کانی لَه کانی

دیسا تِژِه دَکَم ژه خوینا دل صدجارَه شیشان

* چه دلگیره هوایی مَه لیخن گیرین وَه پایی مَه

غمِ دُنیه وَه شونن ، دیسا داینه حِسایی مَه *

 


اُمید که لَه دلِ وَه رونِشتِوو

 

 

 کد امنیتی رفرش
مهدی ميگه:

سلام اگه میشه اهنگ خدایا خداوندا از اصغر باکردار رو بزارید مممنون میشم
تشکر
مهدی داورپناه ميگه:

سلام ممنون بابت زحماتتون
اگه میشه متن آهنگ خدایا خداوندا تویی هنرمندی گر از اصغر باکردار بزارید منتظرتونم ممنون
Hamid ميگه:

اگه ميشه فايل صوتي ترانه رو هم در كنار متن بگذاريد
يعني اول متن ترانه باشه و در زير فايل صوتي و امكان دانلود ترانه.
ترانه غريوي رو پيدا نكردم صوتي شو
حمید ميگه:

سلام و درود به هم وطنان کرمانج..اگه متن اهنگای اصغر باکردار با فارسی بزاری خیلی خوبه.اهنگایی که تو مجالس خونده و با اینکه ریتم شادی داره اما سوز و داغ داره و خیلی دوست دارم بدونم چه میخونه...مثلا متن خدا این چه حالی که من دارم چه روزگار تلخی که من دارم جالب بود..یک ترانه دیگه داره میگه های دنیای بی وفا ژشته نداره وفا؟ زلف یارم ...ادامه اش رو متوجه نمیشم..ممنون خدا خیرت بده
پاسخ : درود و سپاس - چشم اولین فرصت
Hamed ميگه:

سلام خسته نباشید ممنون از متن اهنگای کرمانجی ولی لطفا متن های معروف باکردار رو بزارید مث جه جوم و امثال این ک این اهنگاش طرفدار زیاد داره شما از متن های کرمانجی هرچقدم ک بزارید بازم کمه عاشق لحجه کرمانجم...بازم ممنونم
پاسخ : چشم . بزودی میذارم .
سندباد ميگه:

سلام
خسته نباشید
عالی بود فقط اگه میشه ترجمه کنید
تا با اشعار کرمانجی بیشتر اشنا شیم
من اهنگ های باکردار زیاد گوش میدم با این ک متوجه معانیش نمیشم ولی ریتمشو خیلی دوس دارم
ممنون از زحماتتون
پاسخ : چشم - بزودی ی قسمت تو سایت مختص متن های کرمانجی طراحی میکنیم
Hossein ميگه:

عالیه بازم متن آهنگ بیشتر بذارید، ما که کرمانج نیستیم دوست داریم یاد بگیریم
پاسخ : بزودی ی قسمت مختص متن ها تو سایت طراحی میکنیم
حمید شکاریان ميگه:

دمتون گرم - لطفا متن های زیادی بذارین

هرگونه کپي برداري از قالب سايت طبق قانون خلاف است و پيگرد قانوني دارد

طراحي و کدنويسي : محمد آرتین